Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov skupiny spoločností fischer

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vitajte na webových stránkach spoločnosti fischer SK sro IČO 36 810 649 (ďalej len „my“ alebo „fischer “).
Teší nás, že vás zaujíma naša spoločnosť a naše produkty a služby.
Ochrana vášho súkromia ako používateľa našej webovej stránky je pre nás nanajvýš dôležitá a preto dodržiavame právne predpisy a nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa na nás vzťahujú,
Ako prevádzkovateľ sme implementovali početné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie najlepšej možnej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky.  

Akýkoľvek prenos cez internet však môže mať bezpečnostné medzery a nemožno zaručiť absolútnu ochranu. Dotknuté osoby majú preto tiež možnosť poskytnúť nám osobné údaje alternatívnymi metódami, napríklad poštou.

1.    Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom v zmysle zákonov a iných právnych predpisov o ochrane údajov je:
fischer SK s.r.o
Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava

tel.: 02 49 20 60 40
E-mail: info@fischerwerke.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 47150/B
IČO: 36 810 649
Ak chcete zobraziť naše impressum navštívte stránku: https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/pravnej/tiraz
V prípade akýchkoľvek dotazov sa na nás obráťte formou kontaktného formulára:
https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/kontakt

2.    Účel a zásady ochrany údajov

Účelom ochrany údajov je ochrana jednotlivcov v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“). Osobné údaje zahŕňajú napríklad informácie, ako je meno osoby, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, ale aj informácie, ktoré sa nevyhnutne generujú počas používania našej webovej stránky, ako napríklad informácie o začiatku, konci a rozsahu používania našej webovej stránky a prenos jej IP adresy.
Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame príslušné zákony a nariadenia o ochrane osobných údajov, predovšetkým Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej aj len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“). To znamená, že vaše údaje budeme spracúvať iba vtedy, ak nám to umožňuje zákon, t.j. ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov alebo napr. ak je spracúvanie údajov nevyhnutné na poskytovanie našich zmluvných záväzkov (napr. spracovanie objednávky) alebo ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel  našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. náš záujem o analýzu, optimalizáciu a zaistenie bezpečnej prevádzky našej webovej stránky) alebo v iných prípadoch, ak to ustanovuje zákon.
Prijímame organizačné, zmluvné a technické bezpečnostné opatrenia založené na najnovšom stave techniky, aby sme zabezpečili dodržiavanie zákona a ostatných predpisov o ochrane údajov a chránili nami spracúvané údaje pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených strán.

3.    Spracúvanie údajov, keď navštívite našu webovú stránku

Prezerať našu webovú stránku je možné aj bez registrácie a poskytovania osobných údajov. I keď našu webovú stránku používate bez registrácie a poskytovania osobných údajov na informačné účely, osobné údaje sa môžu zhromažďovať a spracúvať automaticky.
Nižšie prehľad typov, rozsahu, účelu a právneho základu spracúvania údajov prostredníctvom našej webovej stránky:

3.1   Návšteva našej webovej stránky         
Pri prístupe na našu webovú stránku z vášho koncového zariadenia sa v súboroch denníka servera „server log files“ automaticky zhromažďujú a spracúvajú tieto údaje:
- dátum a čas prístupu      
- trvanie návštevy      
- typ koncového zariadenia      
- použitý operačný systém      
- použité funkcie      
- objem prenesených údajov      
- typ udalosti      
- URL sprostredkovateľa      
- názov domény      
- IP adresa      
Tieto údaje sú spracúvané na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, menovite na poskytovanie a zobrazovanie našej webovej stránky, na zabezpečenie a udržanie jej technickej prevádzky, na identifikáciu a elimináciu porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na vyšetrovanie prípadov zneužitia alebo podvodu). Tieto údaje sa automaticky spracúvajú, keď navštívite našu webovú stránku. Bez poskytnutia týchto informácií nemôžete našu webovú stránku používať. Zhromaždené údaje nepoužívame na účely identifikácie vašej totožnosti.
Zhromaždené údaje sú obvykle odstránené po 28 dňoch, pokiaľ nie je požadované spracúvanie pre horeuvedené účely pre dlhšie časové obdobie. V takom prípade budú vaše údaje vymazané ihneď po ukončení účelu, na ktorý boli zhromaždené.

3.2    Zobrazovacie technológie 

Táto stránka používa na zabezpečenie jednotného vzhľadu písiem tzv. webové fonty. Na tento účel sú použité webové fonty tretej strany – Google Fonts. Google Fonts je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Tieto webové fonty sú integrované prostredníctvom servera Google, ktorý sa zvyčajne nachádza v USA. Pri vyvolaní stránky načíta váš prehliadač potrebné webové fonty do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača, aby sa texty a typy písma zobrazili správne.
Na optimalizované načítanie našej webovej stránky sa  tiež používajú technológie Ajax a jQuery. Za týmto účelom sa programové knižnice (program libraries ) získavajú zo serverov Google. Používame sieť CDN (content delivery network) spoločnosti Google. Ak ste predtým použili jQuery od Google CDN na inom webe, váš prehliadač sa spolieha na kópiu uloženú v pamäti. Ak to tak nie je, vyžaduje sa stiahnutie, pomocou ktorého sa údaje z vášho prehliadača prenesú do spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).
Za tým účelom musí vami používaný prehliadač vytvoriť spojenie so servermi spoločnosti Google. Vďaka tomu získajú poskytovatelia informáciu o tom, že cez vašu IP adresu bola vyvolaná naša webová stránka. Používanie webových fontov Google sa uskutočňuje v záujme jednotného a atraktívneho zobrazenia našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f ) GDPR.
Keď váš prehliadač nepodporuje webové fonty, použije sa štandardné písmo vášho počítača. Ďalšie informácie o zobrazovacích technológiách Google nájdete na stránke:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about alebo https://developers.google.com/fonts/faq

 
3.3    Cookies         
Internetové stránky čiastočne používajú súbory cookies. Súbory cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prijateľnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia.
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý internetový prehliadač návštevníka webstránky uloží a/alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač alebo smartphone) prostredníctvom webstránok, ktoré návštevník z jedného koncového zariadenia navštívi. Súbory cookies umožňujú poskytovateľovi nastaviť ich na príjem určitých informácií. Nemôžu byť použité pre spustenie programov alebo pre prenos vírusov do počítača. Slúžia predovšetkým na to, aby bola webová stránka všeobecne užívateľsky príjemnejšia a efektívnejšia. Cookies používame na rôzne účely a s rôznymi funkciami. Rozlišujeme ich podľa toho, či je súbor cookie technicky nevyhnutný, ako dlho je uložený a používaný a či bol nastavený našou webovou stránkou alebo tretími stranami.

Niektoré súbory cookie sa používajú, pretože sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií (technicky nevyhnutné cookies). Tieto súbory cookie sa nastavujú automaticky pri navštívení našej webovej stránky alebo konkrétnej funkcie, pokiaľ ste nezabránili nastaveniu súborov cookie vykonaním vhodných nastavení vo vašom prehliadači. Naproti tomu súbory cookie, ktoré nie sú úplne nevyhnutné ( štatistické súbory cookie), sa nastavujú napríklad na zlepšenie pohodlia a výkonu našej webovej stránky alebo na uloženie určitých nastavení, ktoré ste vykonali. Takéto súbory cookie používame aj my na spracúvanie informácií o frekvencii používania určitých častí našej webovej stránky, aby sme ich mohli v budúcnosti konkrétnejšie prispôsobiť vašim potrebám.

Väčšina súborov cookie sa vyžaduje iba po dobu vašej aktuálnej návštevy našej webovej stránky - session cookies. Ide o prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.
Súbory cookie sa ukladajú iba príležitostne na dlhšie časové obdobie - perzistentné cookies. Tieto  zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu. Toto vám napríklad umožní prístup na našu webovú stránku rýchlejšie alebo pohodlnejšie alebo sa vyhnete nutnosti opätovného zadávania určitých nastavení. Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po vopred určenom časovom období - ktoré sa môže líšiť v závislosti od typu súboru cookie a jeho funkcie - keď prejdete na stránku alebo doménu, z ktorej bol súbor cookie nastavený.
Tzv. súbory cookie tretích strán sú nastavené a používané tretími stranami alebo webovými stránkami tretích strán, napríklad poskytovateľmi nástrojov na webovú analýzu. Ďalšie informácie o nástrojoch webovej analýzy a meraní dosahu sú uvedené nižšie v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Poskytovatelia tretích strán môžu tiež používať súbory cookie na zobrazovanie reklám alebo na integráciu obsahu sociálnej siete (tzv. personalizovanie)
Aby sme vám uľahčili správu cookies na našej webovej stránke, implementovali sme rozšírený banner s upozornením na cookies Cookiebot od spoločnosti Cybot A / S, Havnegade 39, DK-1058 Kodaň, Dánsko („Cookiebot“). Cookies potrebné pre fungovanie internetových stránok a ponúkaných služieb sú prednastavené. Spracovanie údajov na tento účel je založené na ochrane našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naše oprávnené záujmy spočívajú v poskytovaní a údržbe našich služieb online. Viac podrobností nájdete v častiach 3.4–3.10. nižšie.
Zrušením začiarknutia tohto políčka môžete zabrániť nastaveniu súborov cookie v príslušnej kategórii (napr. „Štatistika“, „Personalizácia“). Ak nám však umožníte používať štatistiku (analytické služby, ako je Google Analytics) a personalizovaný obsah (rozpoznávanie stránok, na ktoré pristupujete na našom webe a s reklamnými partnermi alebo poskytovateľmi sociálnych médií, ako je LinkedIn), môžeme vám poskytnúť informácie šité na mieru , pripomínať vám obsah, ktorý ste si už prezerali, a optimalizovať náš web na základe anonymnej analýzy vášho správania používateľov na našich stránkach a v našich službách a platformách.
Cookiebot vám preto poskytuje rýchly prehľad súborov cookie použitých na webových stránkach a umožňuje vám robiť osobné nastavenia týkajúce sa nastavenia a používania súborov cookie. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločností Cookiebot a Cybot nájdete na stránke: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ .
Viac informácií o kategóriách a príslušných nastaveniach sa nachádza v banneri súborov cookie na našej webovej stránke.
Zoznam súborov cookie použitých na našom webe nájdete tu: https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/pravnej/cookie-erklaerung
Pri používaní našich webových stránok preto nie je povinné prijímať súbory cookie. Ak si vo všeobecnosti neželáte, aby sa súbory cookie používali, môžete tiež zabrániť tomu, aby sa súbory cookie nastavili na vaše koncové zariadenie výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Toto môže obmedziť funkčnosť a rozsah funkcií našej webovej stránky. Uložené cookies je možné kedykoľvek vymazať v systémových nastaveniach vášho prehliadača. Podrobné informácie o type, rozsahu, účeloch, právnych základoch, ako aj možnostiach zrušenia a vznesenia námietky týkajúcich sa spracúvania údajov pomocou súborov cookie nájdete v nasledujúcom popise rôznych funkcií, ktoré sa spoliehajú na použitie súborov cookie.


3.4    Služby na webovú analýzu       
Analyzujeme správanie návštevníkov, ako je popísané nižšie, aby sme optimalizovali služby a funkcie našej webovej stránky a mohli ich ponúknuť najvyhovujúcejším spôsobom. Účelom spracúvania je predovšetkým optimalizácia našej webovej stránky s ohľadom na potreby používateľov, ale aj riešenie problémov. Proces webovej analýzy nám tiež poskytuje kľúčové údaje, ako napríklad o počte návštevníkov našej webovej stránky, o ich distribúcii v čase, o populárnom obsahu a čase, ktorý používatelia na tejto stránke trávia. Je tiež možné vysledovať, či bol profil používateľa vytvorený za účelom reklamného použitia. Údaje sa spracúvajú a používajú na prevenciu a boj proti falošným profilom, nezákonným činnostiam a spamu a na zvýšenie bezpečnosti webových stránok. Údaje používateľov sa prenášajú rôznym poskytovateľom tretích strán, ako je uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov na účely analýzy.
a)    Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na webovú analýzu od spoločnosti  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „súbory cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a tým umožňujú analýzu používania webovej stránky. V rámci procesu môžu byť zo spracúvaných údajov vytvorené pseudonymné profily.

Google Analytics používame iba s aktivovanou IP anonymizáciou . To znamená, že IP adresa používateľa je skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Celá IP adresa sa prenáša na server spoločnosti Google v USA len vo výnimočných prípadoch a skráti sa až tam. V týchto výnimočných prípadoch prebieha spracovanie v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o vypracovanie štatistickej analýzy správania používateľov na účely optimalizácie služieb a marketingové účely. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom nie je zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Údaje spojené so službou Google Analytics sa spracúvajú na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Majte na pamäti, že prijatie Google Analytics nie je povinnou požiadavkou pre používanie našich webových stránok. Ak si neprajete, aby služba Google Analytics umiestňovala cookies na vaše koncové zariadenie, môžete zablokovať nastavenie súborov cookie v nastaveniach ochrany osobných údajov (need maitanance -available after website update) v kategórii „Štatistika“ (kliknutím sem(need maitanance -available after website update)  získate prístup k príslušným nastaveniam súborov cookie). Zodpovedajúcu možnosť je možné deaktivovať aj v systémových nastaveniach vášho prehliadača. Uložené cookies je možné kedykoľvek vymazať v systémových nastaveniach vášho prehliadača. Okrem toho môžete deaktivovať používanie súborov cookie Google Analytics pomocou doplnku prehliadača, ak chcete zabrániť vykonaniu analýzy webových stránok. Tento doplnok si môžete stiahnuť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Zhromažďovaniu svojich údajov v službe Google Analytics môžete zabrániť tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics. Ak chcete deaktivovať službu Google Analytics, jednoducho si stiahnite a nainštalujte doplnok (Add-on ) pre svoj webový prehliadač. Doplnok (Add-on ) na deaktiváciu služby Google Analytics je kompatibilný so všetkými bežnými prehliadačmi. Aby doplnok správne fungoval, musí byť vo vašom prehliadači načítaný a správne vykonaný.

Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Google sa údaje spracúvané v rámci služby Google Analytics odstránia po 14 mesiacoch. Pri prenose údajov do USA sa uplatňujú takzvané štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR uzavreté so spoločnosťou Google s cieľom poskytnúť príslušné záruky týkajúce sa reklamných služieb spoločnosti Google ( https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ ).

Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ. Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádza služba Google Analytics s údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

https://policies.google.com/privacy .

b)    Táto webová stránka používa službu na webovú analýzu Hotjar od spoločnosti Hotjar Ltd, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta („Hotjar“). Pomocou tohto nástroja je možné sledovať pohyby na webových stránkach. Týmto spôsobom sa dozvedáme cenné informácie o tom, čo naši používatelia potrebujú, a tak mohli optimalizovať našu ponuku a vytvoriť pre používateľov komfortnejšie stránky. Takto dokážeme zistiť len to, na ktoré tlačidlá/odkazy klikáte, pokiaľ skrolujete atď.. Oblasti webových stránok, na ktorých sú zobrazené vaše osobné údaje alebo osobné údaje tretích strán, Hotjar automaticky skryje, takže ich nie je možné nikdy identifikovať.
Spoločnosť Hotjar používa súbory cookie a ďalšie technológie na zhromažďovanie informácií o správaní našich používateľov a ich koncových zariadeniach, najmä:

- IP adresa vášho zariadenia (zaznamenaná a uložená iba ako anonymizované údaje),      
- veľkosť obrazovky      
- typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia)      
- informácie o použitom prehliadači      
- lokalizácia používateľa (iba krajina)      
- preferovaný jazyk pre prezeranie našej webovej stránky.  
    
Hotjar ukladá svoje informácie do pseudonymizovaného profilu používateľa. Spoločnosť Hotjar nespracúva tieto informácie na identifikáciu jednotlivých používateľov alebo na porovnanie s ďalšími údajmi o konkrétnom používateľovi. Namiesto toho používame Hotjar na analýzu toho, ako sa používa náš web, a na to, aby sme mohli neustále zlepšovať jednotlivé funkcie a ponuky, ako aj celkovú užívateľskú skúsenosť. Štatistickou analýzou správania používateľov dokážeme vylepšiť našu webovú stránku a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Ak si neprajete, aby Hotjar ukladal cookies na vaše koncové zariadenie, môžete zabrániť nastaveniu cookies v nastaveniach ochrany osobných údajov v kategórii „Štatistika“ (kliknutím sem získate prístup k príslušným nastaveniam súborov cookie).

Hotjar ponúka každému používateľovi možnosť deaktivovať sledovanie prostredníctvom tohto nástroja pomocou hlavičky „Do Not Track“, vďaka čomu nie sú zaznamenávané žiadne údaje o návšteve konkrétnej webovej stránky. Ide o nastavenie, ktoré podporujú všetky aktuálne verzie bežných prehliadačov. Na tento účel odošle váš prehliadač informáciou nástroju Hotjar s požiadavkou o vypnutie sledovania daného používateľa. Ak používate našu webovú stránku v rozličných prehliadačoch/počítačoch, musíte aktivovať hlavičku „Do Not Track“ pre každý z týchto prehliadačov/počítačov.

Podrobný návod s informáciami pre váš prehliadač nájdete na stránke:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Hotjar používa údaje, o možnostiach nastavenia, výberu a vznesenia námietky, ako aj o ochrane údajov, nájdete na nasledujúcej webovej stránke Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy .

3.5    Sociálne médiá a sociálne siete         
Na webovej stránke sa nachádzajú odkazy na naše účty na sociálnych sieťach, ako sú Instagram, YouTube, Twitter a Facebook. Po kliknutí na integrovanú grafiku budete presmerovaný na webovú stránku príslušného poskytovateľa. To znamená, že iba ak skutočne kliknete na túto grafiku, informácie o užívateľovi sa prenesú k príslušnému poskytovateľovi. Ak ste prihlásený / -á do príslušnej sociálnej siete pomocou svojho používateľského profilu, po kliknutí na túto grafiku bude váš používateľský profil  spojený s vašou návštevou našej webovej stránky.
Ak si neprajete, aby sociálne siete zhromažďovali údaje o vašej návšteve našej webovej stránky, pred návštevou webovej stránky sa odhláste zo svojho účtu na sociálnej sieti.

3.6    Používanie videí služby YouTube
Táto webová stránka využíva funkciu vkladania videí služby YouTube pre zobrazovanie a prehrávanie videí poskytovateľa „YouTube“,
YouTube je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Táto služba je predvolene neaktívna, používateľ si ju však môže aktivovať. Ak navštívite podstránku na našom webe s vloženým videom z YouTube, môžu byť základné údaje, ako napr. vaša IP adresa, prenesené do spoločnosti Google prostredníctvom technológie vkladania (embedding technology). Google spracováva IP adresu používateľov. Bez IP adresy používateľa nemôže Google odosielať obsah do jeho prehľadávača. Ak súhlasíte s prenosom údajov do spoločnosti Google, nemáme žiadny vplyv na to, ako spoločnosť Google tieto údaje použije. Spoločnosť Google môže napríklad používať takzvané pixelové značky na štatistické alebo marketingové účely. „Pixelové značky“ možno použiť na analýzu informácií, ako je napr. návštevnosť návštevníkov na stránkach tohto webu. Pseudonymizované informácie môžu byť tiež uložené v súboroch cookie v zariadení používateľa a môžu obsahovať informácie, ako sú technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, informácie o odkazujúcich webových stránkach, čas návštevy a ďalšie informácie o tom, ako sa naša webová stránka používa.
YouTube môže ukladať vaše údaje ako profily používania a používať ich na reklamu, prieskum trhu alebo na prispôsobenie svojich služieb vašim záujmom. Ak si neprajete, aby zhromaždené a prenášané informácie boli spojené s vaším profilom na YouTube alebo Google, musíte sa pred aktivovaním tlačidla odhlásiť. Právnym základom pre vloženie služby YouTube na našu webovú stránku je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Ak si neprajete, aby súbory cookie uložili na vaše koncové zariadenie videá YouTube, môžete zabrániť nastaveniu súborov cookie v nastaveniach ochrany osobných údajov (need maitanance -available after website update) v kategórii „Štatistiky“ (kliknutím sem(need maitanance -available after website update)  získate prístup k príslušným nastaveniam súborov cookie).

Viac informácií o spracúvaní údajov a ochrane údajov zo strany YouTube alebo Google nájdete na https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/;
Nastavenia týkajúce sa zobrazovania reklám na Googli nájdete na adrese:
https://adssettings.google.com/authenticated3.7    Mapy Google         
Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API, ďalšiu službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC. Mapy Google je webová služba na zobrazovanie interaktívnych máp, ktorá slúži na vizualizáciu geografických informácií. Prostredníctvom tejto služby sa vám zobrazí poloha nášho sídla, čo vám uľahčí prípadný príjazd.

Už pri otvorení tých podstránok, do ktorých je vložená mapa služby Mapy Google, sa spustí prenos informácií o vašom používaní našej webovej stránky (napr. vaša IP adresa) na server spoločnosti Google v USA, kde sa tieto informácie ukladajú. Tento proces prebieha bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytne používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či taký účet nie je k dispozícii. Ak ste prihlásení do služby Google, priradia sa vaše údaje priamo k vášmu účtu. Pokiaľ si neželáte priradenie k vášmu profilu na Google, musíte sa pred aktivovaním tlačidla odhlásiť.
Google ukladá vaše údaje (dokonca aj v prípade neprihlásených používateľov) ako používateľské profily a vyhodnocuje ich. Takéto vyhodnocovanie prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR najmä na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google na vkladanie prispôsobenej reklamy, prieskum trhu a/alebo o úpravu vlastnej webovej stránky na základe potrieb. Máte právo namietať voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom v súvislosti s jeho uplatnením sa musíte obrátiť na spoločnosť Google.

Google je certifikovaný podľa Dohody o ochrane súkromia medzi EÚ a USA, a zaručuje tak súlad s európskymi zákonmi o ochrane údajov.  
Podrobné informácie o ochrane súkromia v súvislosti s používaním služby Mapy Google nájdete na internetovej stránke spoločnosti Google („Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google“): https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de

3.8    Online reklama (retargeting / remarketing)         
Na optimalizáciu našich webových stránok tiež využívame retargetingové / remarketingové služby tretích strán. Za týmto účelom sa na webovej stránke zhromažďujú údaje pomocou technológie sledovania súborov cookie na optimalizáciu reklamy a našej webovej stránky vo všeobecnosti. Tieto údaje sa nepoužívajú na vašu osobnú identifikáciu. Údaje slúžia výlučne na vyhodnotenie používania webovej stránky a na zacielenie na používateľov, ktorí už prejavili záujem o konkrétny obsah a ponuky, so záujmovo orientovanou reklamou na našej webovej stránke, ako aj na iných webových stránkach a účtoch sociálnych sietí našich partnerov. Reklamy sa zobrazujú na našej webovej stránke alebo na webových stránkach našich partnerov na základe analýzy predchádzajúceho správania používateľov. Podľa poskytovateľov použitých služieb sú vytvorené profily používania spravidla anonymné alebo pseudonymizované . Tieto údaje nikdy nebudú zlúčené s inými uloženými osobnými údajmi. V nasledujúcich častiach je vysvetlené s akými externými poskytovateľmi spolupracujeme, ako sa v tomto kontexte spracúvajú údaje používateľov a ako môžete deaktivovať technológie retargeting / remarketing.
 
a)    Táto webová stránka používa Google Ads (predtým: Google AdWords) . Ads je online inzercia spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). V rámci služby Google Ads používame nástroj na sledovanie konverzií.
Súbor cookie na sledovanie konverzií sa umiestni, keď používateľ klikne na reklamu zobrazenú na Google pomocou nástroja AdWords. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítačovom systéme a majú obmedzenú platnosť a nedajú sa použiť na identifikáciu osoby. Ak používateľ navštívi určité stránky na tejto webovej lokalite a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môže Google a naša spoločnosť získať informáciu o tom, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi služby Google AdWords je pridelený iný súbor cookie. Súbory cookie teda nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie slúžia na zostavovanie štatistík o konverziách pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli využívať sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia, aký je celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nedostanú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľov.

Používanie tohto sledovacieho nástroja je založené na vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ak si neprajete ukladanie súborov cookie pre predvoľby reklám na vaše koncové zariadenie, môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie v nastaveniach ochrany osobných údajov v časti „Personalizácia“ (kliknutím sem získate prístup k príslušným nastaveniam súborov cookie).
Ukladaniu cookies pomocou Google Ads môžete zabrániť aj príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača: https://support.google.com/chrome/answer/114836?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

Pokiaľ sa údaje prenášajú do USA, takzvané štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR boli uzavreté so spoločnosťou Google ako vhodné záruky pre reklamné služby spoločnosti Google ( https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ ).

Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ.
Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádza služba Google Ads s údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google:
 https://policies.google.com/privacy .

b)    Na našich webových stránkach používame tiež online marketingový nástroj Campaign Manager (predtým Google DoubleClick) od spoločnosti Google. Campaign Manager používa súbory cookie na prezentáciu reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Campaign Manager sa vyznačuje tým, že reklamy sa zobrazujú v reálnom čase na základe predpokladaných záujmov používateľov. Pri prístupe na naše webové stránky a ďalšie webové stránky, na ktorých je aktívna reklamná sieť Google, spoločnosť Google okamžite spustí kód a na webovú stránku sa začlenia takzvané (opätovné) marketingové značky. S ich pomocou sa do zariadenia používateľa uloží individuálny súbor cookie. Tento súbor uchováva záznamy o tom, ktoré webové stránky používateľ navštívil, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, webových stránkach, ktoré používateľa odkázali, čas návštevy a ďalšie informácie týkajúce sa používania našej webovej stránky. Zaznamenáva sa tiež IP adresa používateľa, ktorú
spoločnosť Google  pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Celá IP adresa sa prenáša na server spoločnosti Google v USA len vo výnimočných prípadoch a skráti sa až tam.
Údaje používateľa sú v rámci inzertnej siete Google spracúvané pseudonymne. To znamená, že Google neuchováva a nespracúva napríklad meno alebo e-mailovú adresu používateľa, ale namiesto toho spracúva príslušné údaje pomocou súborov cookie v rámci pseudonymného profilu používateľa. To neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracúvať údaje bez pseudonymizácie .


Vaše osobné údaje sú spracovávané na základe vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ak si neprajete, aby boli súbory cookie ukladané na vaše koncové zariadenie službou Campaign Manager, môžete zabrániť nastaveniu súborov cookie v nastaveniach ochrany osobných údajov v časti „Personalizácia“ (kliknutím tu(need maitanance -available after website update)  získate prístup k príslušným nastaveniam súborov cookie).

Pokiaľ sa údaje prenášajú do USA, takzvané štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR boli uzavreté so spoločnosťou Google ako vhodné záruky pre reklamné služby spoločnosti Google ( https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ ).

Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ.
Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádza služba Campaign Manager s údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google:
 https://policies.google.com/privacy

c)    Na našej webovej stránke používame takzvané Facebook pixely poskytovateľa sociálnej siete Facebook, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Vďaka kódu Facebook Pixel dokáže Facebook identifikovať návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu na zobrazovanie reklám (tzv. "Facebook Ads"). V tejto súvislosti používame Facebook Pixel na to, aby sa nami umiestnené reklamy Facebook Ads zobrazovali len tým používateľom siete Facebook, ktorí sa zaujímali aj o našu online ponuku alebo tým, ktorí vykazujú určité charakteristiky (napr. záujem o určité témy alebo produkty identifikované na základe navštívených webových stránok), ktoré postupujeme sieti Facebook (tzv. „vlastné publikum“).  Pomocou kódu Facebook Pixel chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy Facebook Ads zodpovedali potenciálnym záujmom používateľov a nepôsobili dotieravo. Vďaka Facebook Pixel dokážeme ďalej posúdiť účinnosť svojich reklám na Facebooku na štatistické účely a prieskumy trhu, keďže vidíme, či bol používateľ po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaný na našu webovú stránku (tzv. konverzie).

Technológie Facebooku sa na našom webe používajú na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Získané údaje používame iba na propagáciu vlastných produktov a neprenášame ich tretím stranám.

Ak si neprajete, aby Facebook Pixel, ukladal súbory cookie na vaše koncové zariadenie, môžete zabrániť nastaveniu súborov cookie v nastaveniach ochrany osobných údajov v časti „Personalizácia“ ( kliknutím sem získate prístup k príslušným nastaveniam súborov cookie).
Môžete tiež zablokovať Facebook Pixel v zhromažďovaní vašich údajov a ich použití na zobrazovanie reklám na Facebooku. Ak chcete nastaviť, ktoré typy reklám sa vám zobrazia na Facebooku, môžete prejsť na stránku nastavenú spoločnosťou Facebook a postupovať podľa ich pokynov týkajúcich sa nastavenia reklamy založenej na použití.

Pokiaľ sa údaje prenášajú do USA, takzvané štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR boli uzavreté s Facebookom pre obchodné nástroje Facebooku na poskytovanie vhodných záruk ( https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ).

Spoločnosť Facebook je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese:
https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/


d)    Naše webové stránky používajú technológiu sledovania konverzií spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko („LinkedIn“). Technológia LinkedIn vám môže zobrazovať relevantnejšie reklamy založené na záujmoch. Z LinkedIn tiež získavame agregované a anonymné správy o reklamných aktivitách a informácie o tom, ako interagujete s našou webovou stránkou. Na tento účel používa LinkedIn kód Javascript (značka Insight), ktorý umiestni cookie do vášho webového prehliadača alebo použije pixel. Značka LinkedIn Insight zhromažďuje údaje o používaní našej webovej stránky vrátane adresy URL, adresy URL sprostredkovateľa, adresy IP, charakteristík zariadenia a prehliadača, časových značiek a zobrazení stránok. LinkedIn nezdieľa osobné údaje s vlastníkom webových stránok, ale poskytuje iba súhrnné správy o publiku webových stránok a výkonnosti zobrazenia.
Technológie LinkedIn sa používajú na našej webovej stránke na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Informácie zhromaždené sledovaním konverzií na LinkedIn sa spracovávajú aj na serveroch spoločnosti LinkedIn Inc. v USA.
Pokiaľ sa údaje prenášajú do USA, takzvané štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR boli uzavreté s LinkedIn pre obchodné nástroje LinkedIN s cieľom poskytnúť príslušné záruky.
Spoločnosť LinkedIn je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ

Ak si neprajete, aby spoločnosť LinkedIn ukladala súbory cookie na vaše koncové zariadenie, môžete zabrániť nastaveniu súborov cookie v nastavení ochrany osobných údajov v časti „Personalizácia“ (kliknutím sem získate prístup k príslušným nastaveniam súborov cookie).
Môžete tiež zakázať hodnotenie vášho správania používateľov v súvislosti s reklamami LinkedIn kliknutím na nasledujúci odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .
Prípadne môžete zabrániť analýze svojho správania používateľov v súvislosti s LinkedIn výberom vhodných nastavení súborov cookie vo vašom prehliadači.

Ďalšie informácie o ochrane údajov pomocou LinkedIn nájdete na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices


3.9    Google reCAPTCHA         
Na tomto webe používame službu Google reCAPTCHA, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Pomocou reCAPTCHA sa kontroluje, či údaje na našich webových stránkach zadal človek alebo automatizovaný program. reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych znakov. Táto analýza začne automaticky, hneď ako návštevník vstúpi na webovú stránku. Služba zahŕňa prenos IP adresy používateľa a ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google a je vykonávaná v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o ochranu svojich webových ponúk pred neoprávneným automatizovaným sledovaním a pred spamami.
Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke : https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

3.10  Google Tag Manager  
   
Z dôvodu transparentnosti upozorňujeme, že náš web používa službu spoločnosti Google Tag Manager. Google Tag Manager je riešenie, ktoré môžeme použiť na správu „značiek webových stránok“ pomocou rozhrania (ktoré nám napríklad umožňuje začleniť službu Google Analytics a ďalšie marketingové služby Google do našej online ponuky). Samotný správca značiek (ktorý značky implementuje) nespracúva žiadne osobné údaje týkajúce sa používateľov.  

4.    Služby vyžadujúce registráciu, newsletter a komunikácia

Okrem čisto informačného použitia našej webovej stránky ponúkame rôzne služby alebo funkcie, ktoré môžete v prípade záujmu využiť. To zvyčajne vyžaduje, aby ste poskytli ďalšie osobné údaje, ktoré používame pri poskytovaní príslušnej služby alebo funkcie, ako je popísané nižšie.

4.1    Registrácia  „myfischer“         
Používatelia majú možnosť registrácie na partnerskom portáli „myfischer“, vytvorenia účtu a využívania rôznych digitálnych služieb prostredníctvom tohto účtu. Partnerský portál je uzavretá časť webovej stránky a je prístupná používateľom iba po predchádzajúcom súhlase. Pri registrácii a vytváraní svojho partnerského účtu budete požiadaný, aby ste poskytli nasledujúce povinné informácie označené „*“:
- Meno a priezvisko užívateľa      
- E-mailová adresa používateľa      
- Odvetvie, v ktorom užívateľ pôsobí      
- Meno a adresa      
- Heslo      
Registrácia a vytvorenie partnerského účtu nie sú možné bez poskytnutia týchto povinných údajov. Vami poskytnuté povinné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR, na jednej strane na vytvorenie vášho profilu a na identifikáciu pri každom prihlásení, a na druhej strane na spárovanie a prepojenie vašich údajov s údajmi dostupnými v našom systéme CRM. V závislosti na službe a funkcii, ktoré používate na portáli pre partnerov, môžu byť zhromažďované ďalšie údaje a následne prepojené s vašimi existujúcimi profilovými údajmi.

V súvislosti s vašou registráciou máte tiež možnosť poskytnúť ďalšie, dobrovoľné informácie, napríklad vaše telefónne číslo alebo číslo zákazníka. Tieto informácie sa nevyžadujú pri registrácii a vytvorení partnerského účtu. Ak však tieto informácie neposkytnete, je možné, že pri používaní partnerského účtu nebudeme schopní úplne vyhovieť vašim požiadavkám. Ak poskytnete také dobrovoľné informácie, základom pre spracovanie týchto údajov je náš oprávnený záujem na správe a udržiavaní našich vzťahov so zákazníkmi a optimalizácii našej webovej stránky. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Ak po registrácii súhlasíte s tým, že vám spoločnosť fischerwerke bude posielať e-mailové reklamy, vaše údaje spracúvame my, aby sme vám na tomto základe mohli zasielať informácie o zaujímavých produktoch alebo službách týkajúcich sa upevňovacích systémov fischerwerke. Právnym základom je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačí nám krátka správa. Ďalšie informácie nájdete v časti o právach dotknutých osôb v oddiele 8 nižšie.

4.2    Školenia / semináre         
Prostredníctvom našej webovej stránky sa môžete prihlásiť na rôzne školenia a semináre. Pri registrácii budete požiadaní o vyplnenie formulára. Formulár obsahuje nasledujúce povinné informácie, ktoré sú uložené v našom systéme:
- Meno      
- Priezvisko      
- Telefón      
- E-mailová adresa      
- Spoločnosť      
- Adresa      

Tieto informácie sú povinné. Bez poskytnutia týchto informácií sa nemôžete zaregistrovať na naše semináre. V súvislosti s vašou registráciou máte tiež možnosť poskytnúť ďalšie, dobrovoľné informácie, napr. váš titul, oddelenie atď. Upozorňujeme, že registrácia týchto informácií nie je povinná, a vy sa sami rozhodnete, či chcete tieto údaje zdieľať. Poskytnuté údaje spracúvame na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR za účelom vytvorenia vášho účtu, identifikácie a na základe (pred-)zmluvných opatrení. Údaje, ktoré ste poskytli budú vymazané alebo zablokované akonáhle prestane platiť účel uchovania.  Naviac údaje sa môžu uchovávať, ak to povoľuje európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach, zákonoch alebo iných ustanoveniach EÚ, ktorým zodpovedná osoba podlieha.  Údaje budú zablokované alebo vymazané, keď uplynie lehota na uchovávanie predpísaná vyššie uvedenými normami s výnimkou situácie, kedy je potrebné údaje naďalej uchovávať a to na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy.

4.3    Newsletter         
Na registráciu v našom bulletine stačí uviesť vašu e-mailovú adresu. Newslettery zasielame až po prijatí príslušnej registrácie, t.j  na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak je v registrácii uvedený obsah informačného bulletinu (t.j. inzerované tovary a služby), je tento obsah relevantný pre rozsah tohto súhlasu. V opačnom prípade naše informačné newslettery obsahujú informácie o našich produktoch, ponukách, propagačných akciách a / alebo našej spoločnosti.

Registrácia sa vykonáva pomocou takzvaného postupu dvojitého prihlásenia, tj. po registrácii dostanete e-mail so žiadosťou o potvrdenie registrácie, aby sa zabránilo zneužitiu vašej e-mailovej adresy. Registráciu do newsletteru zaznamenávame my, aby sme mohli poskytnúť dôkazy o registračnom procese v súlade so zákonnými požiadavkami a v prípade potreby zabrániť alebo vyriešiť akékoľvek zneužitie vašich osobných údajov. Proces registrácie sa zaznamenáva na základe našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR pri prevádzkovaní užívateľsky príjemného a bezpečného systému zasielania noviniek a za účelom následného poskytovania dôkazov o procese registrácie a poskytnutom súhlase.

Svoj súhlas s prijímaním nášho informačného newslettera môžete kedykoľvek odvolať, najmä jeho odhlásením z odberu. Odhlasovací odkaz na uplatnenie tohto práva je uvedený na konci každého newslettera. Ak ste sa zaregistrovali iba pre náš informačný newsletter, vaše osobné údaje budú vymazané, ak sa odhlásite z odberu.

Naše informačné newslettery obsahujú takzvané sledovacie pixely (webové chyby), ktoré nám umožňujú rozpoznať, či a kedy bol e-mail otvorený a ktoré odkazy v e-maile sledoval konkrétny príjemca. Tieto údaje ukladáme, aby sme mohli optimálne prispôsobiť naše informačné newslettery preferenciám a záujmom našich odberateľov. Takto zhromaždené údaje sa teda používajú na zasielanie prispôsobených informačných bulletinov príslušnému príjemcovi. V tejto súvislosti vás v príslušnom štádiu požiadame o súhlas. Odvolaním súhlasu s prijímaním noviniek sa zruší aj súhlas s vyššie uvedeným sledovaním.  


4.4   Ďalšie možnosti, ako nás kontaktovať - kontaktný formulár         
Na našich webových stránkach vám ponúkame možnosť skontaktovať sa s nami mailom a/alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
Kedykoľvek nám poskytnete osobné údaje e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, deje sa to vždy dobrovoľne. Vaše údaje spracúvame my za účelom spracovania vašej žiadosti a jej vybavenia alebo za účelom spracovania objednávky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a môžu byť na tento účel sprístupnené aj prepojeným spoločnostiam alebo tretím stranám. V tejto súvislosti môžeme tiež uložiť vaše údaje v našom systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM).
Poskytovateľom nášho CRM je Sitecore, 101 California Street Floor 16, San Francisco, CA 94111 USA. Údaje, ktoré ste nám poskytli, vymažeme, akonáhle prestane platiť účel zhromažďovania v plnom rozsahu a nebude sa uplatňovať žiadny iný právny základ (napr. ďalšie spracúvanie údajov je alebo bude nevyhnutné na plnenie uzatvorenej zmluvy). Záväzné zákonné predpisy – najmä lehoty uchovania – zostávajú nedotknuté.
Keď používatelia zanechajú komentáre alebo iné údaje na našej webovej stránke, ich IP adresy sa uložia po dobu 180 dní. Základom pre ich uchovávanie je náš oprávnený záujem v zmysle článku. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Robíme to pre našu ochranu, napr. v prípade, ak niekto zanechá v komentároch a príspevkoch nezákonný obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atď.). V takom prípade môžeme byť právne zodpovední za komentár alebo príspevok my sami, a preto sa zaujímame o totožnosť autora.

4.5   Funkcia komentára / blogu         
Na našom webe vám ponúkame možnosť zanechať komentáre k jednotlivým príspevkom. V tomto prípade sa uloží IP adresa autora komentára. Toto ukladanie prebieha kvôli našej bezpečnosti napr. v prípade, ak autor zasahuje do práv tretích strán prostredníctvom svojho komentára a / alebo je uložený nezákonný obsah. Bohužiaľ môžeme byť stíhaní za nezákonný obsah na našej webovej stránke, aj keď bol vytvorený používateľom.

Údaje nie sú poskytované tretím stranám. Rovnako sa nevykonáva porovnanie takto získaných údajov s údajmi, ktoré môžu byť získané inými komponentami našej stránky.

Naša webová stránka vám tiež ponúka možnosť prihlásiť sa na odber následných komentárov k príspevku, ku ktorému ste napísali komentár. Ak zvolíte túto možnosť, dostanete potvrdzovací e-mail na overenie, že ste skutočne používateľom poskytnutej e-mailovej adresy. Rozhodnutie prihlásiť sa na odber týchto následných komentárov je možné kedykoľvek odvolať. Podrobnosti nájdete v našom potvrdzovacom e-maile. Informácie získané týmto spôsobom nie sú poskytované tretím stranám. Rovnako sa nevykonáva porovnanie takto získaných údajov s údajmi, ktoré môžu byť získané inými komponentami našej stránky

4.6      Uchádzanie sa o zamestnanie / online žiadosť
Okrem nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov by sme v súvislosti s vašou žiadosťou o zamestnanie chceli upresniť spracúvanie osobných údajov za týmto účelom: Oznámenie o ochrane osobných údajov pre postup pri podávaní žiadosti

4.7    Hosť WLAN         
V niektorých prípadoch, ponúkame návštevám na našej pobočke možnosť využitia nášho hosťovského WLAN pripojenia v súlade s našimi podmienkami používania. Ak použijete túto možnosť, vaše údaje sa prenášajú prostredníctvom servera proxy, ktorý ukladá údaje denníka o zariadeniach (časová pečiatka, IP adresa, URL). Údaje protokolu sú spracovávané nami v našom sídle v Nemecku a sú potrebné na základnú podporu a zabezpečenie našich sietí pred útokmi. Vaše údaje budú automaticky vymazané po 30 dňoch.

4.8   Chat funkcia
Na niektorých stránkach nášho webu používame Chat funkciu Microsoft Teams od spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18, Írsko. Chat a príslušné spracovanie údajov sa spustí, iba ak ste s tým predtým v banneri súborov cookie súhlasili. Chat sa predvolene nenačíta. Preto od vás nezískavame žiadne osobné údaje. Vaša IP adresa získaná v rámci vášho používania Chat je uložená v anonymizovanej podobe v súboroch cookie a nepoužíva sa na vašu osobnú identifikáciu.

Náš Chat vám pomôže so všetkými vašimi otázkami týkajúcimi sa vzdelávacej prípravy v skupine spoločností fischer a hľadaním vhodného učňovského vzdelávania. Používanie Chat funkcie je dobrovoľné a nevyžaduje si registráciu. Vy sami rozhodujete, aké osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, zverejníte. Konkrétne sa od vás nevyžaduje, aby ste poskytli svoje skutočné meno, ale môžete tiež použiť alias v poli „Meno“. Údaje, ktoré poskytnete, sa spracúvajú výlučne na účely poskytovania poradenstva a zabezpečenia kvality komunikácie. Na uskutočnenie rozhovoru sa použijú iba údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie rady alebo na vybavenie vašej žiadosti. Tieto údaje spracúvame výhradne my a naši poskytovatelia služieb. Prenos údajov je šifrovaný. Používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov pred zámernou alebo náhodnou manipuláciou, prístupom neoprávnených osôb, zmenami, stratou a zničením. Údaje spracováva spoločnosť Microsoft na serveroch v EÚ a výlučne v našom mene a na základe zmluvy o spracovaní objednávky. Okrem toho sme so spoločnosťou Microsoft uzavreli štandardné zmluvné doložky s cieľom poskytnúť právny základ pre potenciálne prenosy do tretej krajiny.
Právnym základom pre spracovanie automaticky získaných meta údajov, ako aj údajov, ktoré ste dobrovoľne poskytli v histórii Chat, je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas poskytujete prijatím potrebných cookies a dobrovoľným poskytnutím osobných údajov v Chat funkcií. Ak je Chat v súvislosti s potenciálnou žiadosťou o zamestnanie u nás, právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo § 26 ods. 1 spolkového zákona o ochrane údajov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). Vaše osobné údaje sa používajú iba na zodpovedanie vašich otázok. História Chat nie je prepojená s konkrétnou aplikáciou. Informácie, ktoré poskytnete, sa tiež používajú na zlepšenie našich poradenských služieb a na účely zabezpečenia kvality. V tejto súvislosti sú vaše osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem na spracúvaní zhromaždených údajov je neustále zlepšovanie našich poradenských služieb v súvislosti s chatom.

Údaje zhromaždené v súvislosti s Chat funkciou budú z našej strany vymazané alebo zablokované, akonáhle prestane platiť účel ich uchovávanie. Okrem toho môžu byť údaje uložené, ak to vyžaduje európska alebo vnútroštátna legislatíva. Údaje sa tiež vymažú alebo zablokujú, ak uplynie zákonná lehota uloženia , pokiaľ nie je potrebné pokračovať v ukladaní údajov na účely uzavretia alebo vykonania zmluvy. Ak ste poskytli svoj súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať. To nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov na základe vášho súhlasu až do dátumu odvolania.

5.      Príjemcovia osobných údajov

K osobným údajom majú prístup iba osoby v našej organizácii, ktoré ich potrebujú na príslušné uvedené účely. Vaše osobné údaje sú tretím stranám sprístupnené, iba ak je to nevyhnutné na vybavenie vašej žiadosti, ak sa uplatňuje iný právny základ alebo ak ste poskytli svoj súhlas.
Údaje sa v rámci našej skupiny spoločností prenášajú na predajné a marketingové účely na základe našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Medzi príjemcov tretích strán patria najmä pridružené spoločnosti alebo externí poskytovatelia služieb, ktorých používame na poskytovanie služieb ako sprostredkovatelia, napríklad pokiaľ ide o technickú infraštruktúru a údržbu našich webových stránok. Títo  sú starostlivo vyberaní a pravidelne nami kontrolovaní. Môžu používať údaje iba na účely, ktoré sme sami určili, a v súlade s našimi pokynmi.

Je tiež možné, že sme povinní zo závažných zákonných dôvodov sprístupniť osobné údaje orgánom a vládnym inštitúciám, ako sú polícia, prokuratúry, súdy alebo daňové úrady. V tejto súvislosti sa údaje prenášajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Ďalej môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám v prípade, ak služby spolu s partnermi alebo poskytovateľmi služieb (napr. poskytovatelia logistických služieb) ponúkame propagačné aktivity, súťaže, uzatvorenia zmlúv alebo podobné služby. V týchto prípadoch sa údaje zverejňujú na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, na plnenie zmluvy s vami alebo na základe Vašej žiadosti na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm.  f) GDPR. V tejto súvislosti dostanete podrobnejšie informácie pri poskytovaní svojich osobných údajov v súvislosti s konkrétnou operáciou spracúvania.

6.    Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií

Ak poskytujeme osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (t. j. v krajinách, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ), zabezpečujeme pred prenosom (okrem výnimočných prípadov povolených zákonom), aby u príjemcu bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany fyzických osôb zaručená Nariadením GDPR (napr. prostredníctvom rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, alebo prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia, certifikátov alebo schválených kódexov správania) alebo ste nám na takýto prenos osobných údajov udelili svoj súhlas.

7.    Doba uchovávania osobných údajov

Informácie o dobe uchovávania osobných údajov nájdete v opise príslušnej ponuky alebo príslušnej služby. Okrem toho, alebo pokiaľ v príslušnom popise ponuky alebo služby nie je uvedené inak, všeobecne platí toto: Vaše osobné údaje sa uchovávajú iba tak dlho, ako je to potrebné na účely spracúvania, alebo - pokiaľ je to na základe súhlasu - tak dlho, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. Ak svoj súhlas odvoláte, vaše osobné údaje sa odstránia, pokiaľ nie je povolené ich ďalšie spracúvanie v súlade s platnými zákonnými predpismi. Vaše osobné údaje sú tiež vymazané, ak to vyžaduje zákon. Ak a dovtedy, kým budú platiť zákonné povinnosti týkajúce sa uchovania, budú údaje vymazané až po uplynutí príslušných období.

8.    Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú početné práva. Tie obsahujú:
•    Právo na prístup: Máte právo na požiadanie bezodplatne dostať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, máte právo na prístup k týmto osobným údajom, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe, právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov a právo na informácie o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
•    Právo na opravu a vymazanie: Máte právo požadovať od nás, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, prípadne aby sme so zreteľom na účel spracúvania doplnili neúplné osobné údaje .
•    Právo na vymazanie osobných údajov:  Máte právo uplatniť si u nás vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý zo zákonných dôvodov  .( ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ak ste odvolali súhlas so spracúvaním; ak ste využili  právo namietať a prevádzkovateľ mu vyhovel; ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne; ak ide o našu právnu povinnosť vymazať Vaše údaje; ak sa Vaše osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti).
•    Právo na obmedzenie spracúvania: V zákonom stanovených prípadoch máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
•    Právo na prenosnosť údajov : Ak ste nám poskytli údaje na plnenie zmluvy alebo na základe súhlasu máte právo Vaše osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
•    Právo namietať spracúvanie osobných údajov : Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie , ak ide o spracúvanie osobných údajov vykonávané  podľa čl. VI ods. 1 písm. e) a písm. f) GDPR, t.j. na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem alebo ak dochádza k profilovanie založenému na verejnom záujme alebo na právnom záujme.  Ak využijete svoje právo vzniesť námietku, zastavíme spracúvanie vašich údajov, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na ich ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami a právami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Informácie o mnohých možnostiach vznesenia námietky proti automatizovanému spracúvaniu údajov na našej webovej stránke nájdete tiež v časti 3 vyššie u popisu služieb / funkcií, ktoré používame.
•    Odvolanie súhlasu: Váš súhlas so spracúvaním vašich údajov môže byť kedykoľvek odvolaný s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť spracúvania vašich údajov až do odvolania súhlasu zostáva nedotknutá.
•    Právo podať návrh na začatie konania ochrane osobných údajov: Ak sa nazdávate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom , máte právo podať návrh na začatie konania príslušnému dozornému orgánu. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo zákona alebo osobitného predpisu  oblasti ochrany osobných údajov. Dozorným orgánom nad ochranou osobných údajov v SR je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 
.Na vyššie popísané práva máte nárok iba za podmienky, že sú splnené príslušné zákonné požiadavky, aj keď to nie je vo vyššie uvedenom popise výslovne uvedené.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, vašich práv ako dotknutej osoby a akéhokoľvek vášho súhlasu, môžete nás kontaktovať bezplatne. Ohľadom týchto informácií, ako aj ohľadom ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára v časti Kontakty na našej webovej stránke https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/kontakt alebo poštou na adresu uvedenú v časti 1 vyššie. Pritom sa uistite, že sme schopní vás jednoznačne identifikovať.

9.    Odkazy na webové stránky tretích strán a ich integrácia

9.1 Odkazy         
Webové stránky a služby iných poskytovateľov prepojené s našou webovou stránkou poskytuje príslušný poskytovateľ služieb. Nemáme žiadny vplyv na dizajn, obsah a funkciu týchto služieb tretích strán. Výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za obsah prepojených ponúk od tretích strán. Upozorňujeme, že ponuky tretích strán, na ktoré odkazuje naša webová stránka, môžu do vášho zariadenia inštalovať svoje vlastné súbory cookie alebo zhromažďovať osobné údaje. Nemáme na to žiadny vplyv. V prípade potreby sa informujte priamo od poskytovateľov týchto prepojených ponúk tretích strán.

9.2 Služby a obsah tretích strán         
Naše webové stránky používajú obsah alebo služby od tretích poskytovateľov na základe oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, konkrétne náš záujem o analýzu, optimalizáciu a nákladovo efektívnu prevádzku našich webových stránok, o integráciu obsahu a služieb webových stránok, napríklad videí (ďalej spoločne len „obsah“). To si vždy vyžaduje, aby poskytovatelia tohto obsahu tretích strán poznali IP adresu používateľa, pretože bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do prehliadača používateľa. Na zobrazenie tohto obsahu je teda potrebná IP adresa. Snažíme sa používať iba obsah, kde príslušní poskytovatelia používajú na doručenie obsahu iba IP adresu.

Niektoré sekcie, ktoré navštevujete na našich webových stránkach, môžu zhromažďovať informácie aj prostredníctvom tzv. pixelových značiek, ktoré môžu byť šírené tretími stranami, ktoré priamo podporujú naše marketingové aktivity a vývoj našich služieb. „Pixelové značky“ možno použiť na analýzu informácií, ako je napríklad návštevnosť návštevníkov na stránkach tohto webu. Pseudonymizované informácie môžu byť tiež uložené v súboroch cookie v zariadení používateľa a môžu okrem iného obsahovať technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, o sprostredkujúcich webových stránkach, o čase návštevy a ďalšie informácie  o použití našej online ponuky a odkaz na tieto informácie z iných zdrojov.

10.    Verzia

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže priebežne meniť. Všetky aktualizácie tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov budú zverejňované na našej webovej stránke. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali našu webovú stránku a informovali sa o možných zmenách.

Posledná aktualizácia: november 2021
 


sc93-delivery-1