Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť fischer SK s.r.o., IČO: 36 810 649 (ďalej len „my“) venuje ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame , na základe akého právneho základu osobné údaje spracúvame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytovať a aké máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov práva.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

My, ako spoločnosť zodpovedná za spracúvanie osobných údajov (prevádzkovateľ), používame rozličné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili čo najvyššiu možnú ochranu osobných údajov, ktoré sa našou webovou stránkou budú spracovávať. Avšak prenosy dát cez internet môžu v zásade vykazovať bezpečnostné nedostatky, takže absolútna ochrana sa nedá zaručiť. Z tohto dôvodu má každá osoba možnosť voľby rozhodnúť sa tiež pre alternatívne cesty ako nám poslať osobné údaje, jednou z možností je napríklad pošta.

 

1 Účely spracúvania

 

1.1 Cookies policy

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú nám analýzu Vášho používania webovej stránky. Evidujú sa napríklad informácie o operačnom systéme,  prehliadači, Vašej IP-adrese, webovej stránke, ktorú ste si pozerali predtým (napr. www.fischer-sk.sk) a tiež dátum a čas Vašej návštevy našej webovej stránky. Prostredníctvom Cookies sa dá zistiť, aké webové stránky sú navštevované prednostne. Týmto spôsobom môžeme prispôsobiť obsah našich stránok našim návštevníkom a optimalizovať naše ponuky pre Vás. Okrem toho slúžia tieto informácie k tomu, aby sme Vás pri Vašej ďalšej návšteve našich webových stránok automaticky rozpoznali a tým  Vám uľahčili navigáciu. Cookies nám napríklad umožňujú lepšie prispôsobiť webovú stránku Vašim záujmom. Cookies nemôžu byť použité pre spustenie programov alebo pre prenos vírusov do počítača. Našu webovú stránku môžete využívať aj bez cookies. Ak si neželáte,  aby bol Váš počítač pri ďalšej návšteve rozpoznaný,  môžete vypnúť ukladanie cookies na Vašom pevnom disku tak, že v nastaveniach Vášho internetového prehliadača vyberiete "neakceptovať cookies". Detaily ohľadom postupu si prosím zistite v návode Vášho prehliadača. Ak vypnete cookies, majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita našej stránky nemusia byť v plnom rozsahu dostupné. Alternatívne môžete Váš prehliadač nastaviť tak, aby boli  cookies z našej domény blokované. Toto spravíte pomocou Opt-out Cookies. Upozorňujeme však na to, že ak si neželáte zaznamenávanie vašich údajov nemôžete vymazať Opt-out-Cookies.  Ak ste už vo Vašom prehliadači vymazali všetky cookies, musí byť príslušný Opt-out-Cookies znova zapnutý.

 

1.2 Údaje o serveri / Server-Log-Files

Z technických dôvodov sa zaznamenávajú aj nižšie uvedené údaje, ktoré nám, resp. nášmu poskytovateľovi webhostingu sprostredkuje Váš internetový prehliadač. Patrí sem

  • Typ a verzia prehliadača

  • Používaný operačný systém

  • Webová stránka, z ktorej nás navštívite (referenčný URL)

  • Webová stránka, ktorú navštívite

  • Dátum a čas Vášho prístupu

  • Vaša IP-adresa (internetový protokol).

Tieto anonymné údaje sa ukladajú separátne od už Vami eventuálne poskytnutých osobných údajov a nedajú sa priradiť ku konkrétnym osobám. Používajú sa pre štatistické údaje, a tiež pre optimalizáciu našich webových stránok a ponúk. Vyhradzujeme si právo preveriť tieto údaje dodatočne, pokiaľ nám budú oznámené konkrétne dôvody týkajúce sa protiprávneho užívania

 

1.3 Google-Analytics

Naše webové stránky používajú Google-Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google-Analytics používa takzvané „Cookies“. Jedná sa pritom o textové súbory, ktoré sa uložia do Vášho počítača a umožnia analýzu Vášho užívania webových stránok. Evidujú sa napríklad informácie o operačnom systéme, prehliadači, Vašej IP-adrese, webovej stránke, ktorú ste si otvorili predtým (referenčný URL) a o dátume a čase Vašej návštevy našich webových stránok. Informácie o užívateľovi našich webových stránok, ktoré sú takto vygenerované, budú poslané na server Google do USA a tam sa uložia. Google použije tieto informácie pre vyhodnotenie využívania našej webovej stránky, pre vytvorenie správy o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa webových stránok a aby poskytol ďalšie služby spojené s užívaním webových stránok a internetu.  Ak je to stanovené zákonom alebo ak spracúva tretia strana tieto údaje z poverenia Google, predá Google túto informáciu tiež na tieto tretie osoby. Toto užívanie nastane anonymizované alebo pseudonymizované. Bližšie informácie nájdete priamo na stránkach spoločnosti Google. 

Viac informácií o použití/manipulácii s užívateľskými údajmi službou Google Analytics nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

 

1.3.1 Browser Plugin

Ukladaniu Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softwaru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudú môcť byť všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu využívané. Ďalej môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov cez Cookies na stránkach Google a údajov vzťahujúcich sa k Vášmu užívaniu webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) a tiež aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete Browser Plugin, ktorý je dostupný na tomto linku:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Dodatočne alebo ako alternatívu k Google Analytics Opt-out Browser Add-on môžete zamedziť Tracking-u cez Google Analytics na našich stránkach tým, že si Vašom zariadení nainštaluje Opt-out-Cookie. Dokiaľ bude tento Plugin vo Vašom prehliadači nainštalovaný, nebudú údaje cez Google Analytics pre danú webovú stránku a pre daný prehliadač zhromažďované.

 

1.3.2 Sprostredkovateľská zmluva

So spoločnosťou Google uzavrela naša materská spoločnosť Zmluvu o spracúvaní osobných údajov  a v plnom rozsahu pri užívaní Google Analytics dodržiavame zákonné ustanovenia. (my máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov s materskou spoločnosťou).

 

1.3.3 IP-funkcia anonymizácie

Na našich webových stránkach používame funkciu "aktivovanie IP-anonymizácie". Vaša IP-adresa bude v tomto prípade spoločnosťou Google skrátená už v rámci členských štátov Európskej únie alebo v rámci iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a tým anonymizovaná. Len vo výnimočných prípadoch bude plná IP-adresa prenesená na server spoločnosti Google do USA a skrátená tam.

 

1.4 Google Adwords

Naše webové stránky používajú Google Conversion-Tracking. Google-Conversion-Tracking je služba firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Ak sa na naše webové stránky dostanete cez reklamu uverejnenú spoločnosťou Google, do Vášho počítača bude vložený Cookie od Google Adwords. Cookie pre Conversion-Tracking bude vložený len vtedy, keď užívateľ klikne na reklamu uverejnenú spoločnosťou Google. Tieto Cookies stratia po 30 dňoch svoju platnosť a neslúžia pre Vašu osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky našich webových stránok a Cookies budú ešte aktívne, môžeme my a Google rozpoznať, že ste klikli ako užívateľ na našu reklamu uverejnenú spoločnosťou Google a boli ste takto presmerovaní na našu webovú stránku. Informácie získané pomocou Cookies slúžia spoločnosti Google k vyhotoveniu štatistiky návštevnosti našich webových stránok. Vďaka takejto štatistike sa dozvieme celkový počet užívateľov, ktorí si klikli na našu reklamu a okrem toho ešte aj informáciu, aké stránky našich webových stránok si užívateľ nadväzujúc na to pozrel. My resp. iní inzerenti cez "Google-Adwords" však v žiadnom prípade nedostaneme informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. 

Inštalácií Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača, napríklad v nastaveniach prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické používanie Cookies alebo špeciálne zablokuje Cookies domény  "googleadservices.com“.

Informácie ohľadom prehlásenia ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú dostupné na tomto linku:
https://services.google.com/sitestats/sk.html

 

1.5 Google AdSense

Naše webové stránky používajú Google AdSense. Google AdSense je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ktorá slúži pre prepájanie reklám.

Google-AdSense používa Cookies, ktoré sa uložia do Vášho počítača a umožnia analýzu užívania našej webovej stránky. Google AdSense ďalej používa tzv. Web Beacons. Týmito Web Beacons môže Google vyhodnocovať informácie, napríklad ako sa pohybujú návštevníci na našich stránkach. Tieto informácie sa spolu s Vašou IP-adresou a záznamom zobrazovaných reklamných formátov prenášajú do Google do USA, tam sa ukladajú a môžu byť poskytnuté spoločnosťou Google zmluvným partnerom. Google Vašu IP-adresu nespája s inými, Vami uloženými, údajmi. 

Inštalácií Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Upozorňujeme na to, že v tomto prípade sa možno nebudú dať v plnom rozsahu používať všetky funkcie našich webových stránok. Prehliadaním našich webových stránok súhlasíte so spracovaním údajov na základe ktorých nie ste identifikovateľný spoločnosťou Google spôsobom, ktorý je uvedený vyššie.

 

1.6 Google Remarketing

Naša webová stránka používa Google Remarketing. Google Remarketing je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Cez Google Remarketing sa dajú zobrazovať reklamy pre tých užívateľov, ktorí už navštívili našu webovú stránku v minulosti. V rámci reklamnej siete Google sa na našej stránke dá zobrazovať reklama prispôsobená Vašim záujmom. Google-Remarketing používa pre toto vyhodnocovanie Cookies. Vďaka nim je možné opäť rozpoznať našich návštevníkov, lenčo si otvoria tieto webové stránky v rámci reklamnej siete spoločnosti Google. Týmto spôsobom sa dá v rámci reklamnej siete spoločnosti Google zobrazovať reklama vzťahujúca sa na taký obsah, ktorý si užívateľ predtým vybral v rámci reklamnej siete spoločnosti Google na webových stránkach, ktoré takisto používajú funkciu remarketing spoločnosti Google. Google uvádza, že nezískava žiadne osobné údaje. 
Túto funkciu môžete deaktivovať, keď vykonáte príslušné nastavenia podľa postupu na linku:
https://support.google.com/adwords/answer/7498488?hl=sk&ref_topic=7498246

Pokiaľ by ste si však funkciu  remarketing spoločnosti Google neželali, môžete ju úplne deaktivovať tým, že na stránke https://support.google.com/adwords/answer/7498488?hl=sk&ref_topic=7498246
vykonáte príslušné nastavenia. Alternatívne môžete používanie Cookies za účelom záujmovo orientovanej reklamy deaktivovať prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete tým, že budete postupovať podľa pokynov na
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

1.7 PIWIK

Naša webová stránka používa PIWIK, Open source webovú analytickú službu. PIWIK používa Cookies. Informácie vytvorené týmito Cookies, napríklad čas, miesto a intenzita Vašich návštev webovej stránky vrátane Vašej IP-adresy sú prenášané na náš PIWIK server, kde sú uložené. Vaša IP adresa sa pri tomto procese anonymizuje, aby ste Vy ako užívateľ nemohli byť identifikovaný. Informácie vytvorené o používaní tejto webovej stránky nebudú predávané tretím osobám. Ukladaniu Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete prípadne môcť  v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Ak s ukladaním a vyhodnocovaním týchto údajov o Vašej návšteve nesúhlasíte, môžete kedykoľvek ukladanie a následné užívanie týchto údajov ukončiť. Tým bude vo Vašom prehliadači uložený tzv. Opt-out-Cookie, čo spôsobí, že PIWIK už nebude získavať údaje o Vašej návšteve. Zohľadnite prosím pritom fakt, že ak by ste v nastavení Vášho prehliadača Cookies vymazali, môže to viesť i k vymazaniu Opt-out-Cookie od PIWIK a poprípade ho potom budete musieť opäť aktivovať.

 

1.8 Facebook (tlačidlo Like-Button)

Naša webová stránka má integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.  Facebook zásuvné moduly môžu byť rozpoznané logom Facebook alebo "Like-Button" ("Páči sa mi") na našich stránkach. 

Prehľad Facebook zásuvných modulov nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, ktorá má takúto zložku, tento zásuvný modul spôsobí, že prehliadač, ktorý používate si stiahne zodpovedajúce zobrazenie zásuvného modulu Facebook. Prostredníctvom tohto procesu je Facebook informovaný o tom, ktorú konkrétnu stránku našej webovej stránky práve navštevujete. Ak navštívite našu stránku a zároveň ste prihlásený na Facebook, Facebook prostredníctvom tohto zásuvného modulu rozpozná , ktorú konkrétnu stránku ste navštívili a priradí túto informáciu k Vášmu používateľskému účtu na Facebooku. Ak kliknete na Facebook "Like-Button", a ste prihlásení na svoj Facebook účet, môžete prepojiť obsah našich stránok s vaším Facebook profilom.  V dôsledku toho môže Facebook priradiť návštevu našich stránok k Vášmu používateľskému účtu . Upozorňujeme, že my ako poskytovateľ stránok nemáme informácie o obsahu prenášaných údajov, ani o spôsobe ich používania zo strany Facebooku . Ďalšie informácie k tejto problematike nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Facebooku na adrese:
https://www.facebook.com/policy.php

Ak nechcete, aby Facebook mohol priradiť Vašu návštevu našich stránok Vášmu  používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského účtu Facebook.

 

1.9 Facebook Website Audiences  - cieľová skupina na Facebooku (bez „rozšíreného porovnávania“)

Naša webová stránka používa komunikačné nástroje Facebook Írsko Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland ("Facebook"), čo nám umožňuje prezentovať reklamy na stránkach Facebook prispôsobené Vašim záujmom. V princípe sú z informácií z Vašich údajov o používaní vytvárané anonymné kontrolné súčty (hodnoty Hash), ktoré môžu byť poskytnuté Facebooku  na účely analýzy a marketingu. Modulácia obsahu sa vykonáva anonymne na základe zakódovaných hodnôt, pričom určitá hodnota vždy generuje určitú identifikačnú hodnotu bez toho, aby nám alebo Facebooku boli zaslané jasné údaje. Prenos údajov prebieha prostredníctvom TLS (Transport Layer Security). Produkt Website Custom Audiences používa súbor cookie Facebook.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu spracovania osobných údajov a používania týchto údajov zo strany Facebooku a o možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby Facebook, ktoré nájdete na stránke

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
a

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation

Ak chcete používanie Facebook Website Custom Audiences odmietnuť, môžete tak urobiť v nastaveniach Vášho účtu Facebook na:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

Okrem toho môžete odmietnuť spracovávanie Vašich osobných údajov prostredníctvom nastavenia Opt-out-Cookies. Upozorňujeme, že nástroje blokujúce reklamy a obmedzujúce naše používanie cookies, môžu zasahovať do funkčnosti týchto ovládacích prvkov.

Ak z prehliadača vymažete všetky súbory cookie, proces je potrebné zopakovať.

 

1.10 Google Maps

Na našej stránke používame prvky "Google Maps" spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej ako „Google“.

Pri každom jednotlivom otvorení komponentu "Google Maps" bude Googlom umiestnený Cookie, na to aby pri zobrazení stránky, na ktorej je integrovaný komponent "Google Maps" mohli byť spracované užívateľské nastavenia a údaje. Tento Cookie  sa spravidla nevymaže zatvorením prehliadača, ale sa po určitej dobe deaktivuje, pokiaľ ho sami predtým manuálne nevymažete.

Pokiaľ nesúhlasíte s týmto spracúvaním Vašich údajov, je tu  možnosť deaktivovať službu "Google Maps" a týmto spôsobom zabrániť prenášaniu údajov do spoločnosti Google. Za týmto účelom  je potrebné deaktivovať funkciu Java-Script vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v tomto prípade nemôžete alebo môžete len v obmedzenom rozsahu používať "Google Maps" .

Používanie "Google Maps" a informácií získaných cez  "Google Maps" prebieha podľa užívateľských podmienok spoločnosti Google: 

http://www.google.sk/intl/sk/policies/terms/regional.html

ako aj doplňujúcich obchodných podmienok pre „Google Maps“
https://www.google.com/intl/sk_sk/help/terms_maps.html

 

1.11 YouTube

Naša webová stránka používa pluginy YouTube, stránky prevádzkovanej spoločnosťou Google. Prevádzkovateľ stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.


Ak navštívite niektorú z našich stránok, ktorá je vybavená pluginom YouTube, vytvorí sa prepojenie k serverom YouTube. Pritom sa serveru YouTube oznámi, ktorú z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený na Vašom YouTube účte, umožňujete YouTube priradiť Vašu surfovaciu aktivitu priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť tak, že sa odhlásite z Vášho YouTube účtu.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na: https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy

 

1.11.1 YouTube s rozšíreným modulom ochrany údajov

Na našej webovej stránke používame prvky (videá) spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ktorá patrí spoločnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,.

V rámci tohto  používame "rozšírený režim ochrany údajov", ktorý nám bol od YouTube poskytnutý.
Keď si otvoríte stránku, ktorá má v sebe zakomponované video, vytvorí sa prepojenie k serverom YouTube a  zaslaním notifikácie do Vášho prehliadača sa zobrazí obsah na webovej stránke. Podľa údajov YouTube sa v "rozšírenom režime ochrany údajov" poskytnú údaje len na server YouTube, najmä údaje o tom, ktorú z našich internetových stránok ste navštívili, keď ste si pozreli video. Ak ste zároveň prihlásený na YouTube, priradia sa tieto informácie k Vášmu členskému účtu na YouTube. Tomuto môžete zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlásite z Vášho YouTube účtu.


Ďalšie informácie k ochrane údajov  YouTube poskytuje spoločnosť Google na tomto linku:
https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/

 

1.12  Informovanie zákazníka o aktuálnej ponuke alebo marketingových a propagačných akciách prevádzkovateľa  (Newsletter)

Prostredníctvom Newsletteru Vás v pravidelných intervaloch informujeme o aktivitách našej spoločnosti a o našich ponukách.

Na zasielanie Newslettera je potrebná platná e-mailová adresa, ako aj informácie, ktoré nám umožnia preveriť, že ste skutočne vlastník uvedenej e-mailovej adresy a Vami udelený súhlas so zasielaním Newslettera. Tieto údaje budú použité len pre zasielanie newsletterov a sú spracúvané spoločnosťou SmartSelling a.s. so sídlom: Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, s ktorou máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu. Zároveň nedôjde k porovnávaniu takto získaných údajov s údajmi, ktoré by mohli byť požadované inými komponentmi našej webovej stránky. Zasielaním Newslettera je ukladaná Vaša IP-adresa, pohlavie podľa krstného mena, čas otvorenia e-mailu a rozkliknutia odkazov. Toto uloženie slúži ako dôkaz v prípade, že by tretia osoba zneužila e-mailovú adresu a prihlásila by  sa k odberu Newslettera bez vedomia dotknutej osoby. Váš súhlas s uložením údajov, mailovej adresy ako aj jej užívania pre zasielanie Newslettera môžete kedykoľvek odvolať. Prihlásenie k odberu môžete kedykoľvek odvolať podaním oznámením na webovej stránke  prípadne priamo pomocou odhlasovacej funkcie priamo v Newslettery

 

1.12.1 Newsletter - Tracking

Naše Newslettery obsahujú tzv. počítacie pixely (Web-Bugs), pomocou ktorých môžeme zistiť či a kedy bol e-mail s Newsletterom otvorený, a ktoré odkazy v ňom prihlásený užívateľ otvoril. Tieto údaje sú ukladané, aby sme mali možnosť naše Newslettery optimalizovať v súlade so želaniami a záujmami  odberateľov. Týmto spôsobom získané údaje sú používané k tomu, aby sme konkrétnemu príjemcovi posielali personalizované Newslettery. Odvolaním súhlasu so zasielaním Newslettera je automaticky odvolaný tiež Tracking údajov.

 

1.13 Zaslanie odpovedí na dopyty a otázky zákazníka (Kontaktný formulár)

Na našich webových stránkach Vám ponúkame možnosť skontaktovať sa s nami mailom a/alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V tomto prípade budú uložené len také údaje, ktoré ako užívateľ uvediete.

Vašu e-mailovú adresu používame len pre spracúvanie Vašich požiadaviek ako aj pre možné budúce dotazy. Ak nebudete súhlasiť s následným spracúvaním a užívaním Vašich údajov, budú potom tieto údaje zmazané. Takisto nedôjde k porovnaniu takto získaných údajov s údajmi, ktoré by mohli byť požadované inými komponentami našej webovej stránky.

 

1.14 Uzatvorenie a plnenie zmluvy so zákazníkom (predzmluvné a zmluvné vzťahy so zákazníkom)

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, keď je to potrebné pre založenie, obsahovú úpravu alebo zmenu právnych vzťahov (už zaznamenané údaje). Osobné údaje o užívaní našich webových stránok (údaje o užívaní) spracúvame len vtedy, ak je to potrebné k tomu, aby sme Vám umožnili využiť určitú službu alebo kvôli fakturácii.

Spracúvané osobné údaje:

kontaktné údaje, identifikačné údaje firmy, bankové údaje

 

1.15 Výber uchádzačov pred uzatvorením zmluvy (Údaje uchádzačov o zamestnanie)

Je v našom oprávnenom záujme ohodnotiť Vašu žiadosť o zamestnanie za účelom výberu uchádzačov pred uzatvorením pracovnej zmluvy, posúdenia žiadosti a kontaktovania Vás ako uchádzača o zamestnanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

Spracúvané osobné údaje:

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie

 

1.16 Poskytovanie školení o našich produktoch

Spracúvanie osobných údajov účastníkov školení na účel predaja produktov je spracúvaním osobných údajov na účel plnenia zmluvy , pričom odoslanie on-line prihlášky na školenie je plnením zmluvných a predzmluvných vzťahov.

Spracúvané osobné údaje:

názov firmy, adresa firmy, meno a priezvisko účastníka, tel.číslo a pozícia

 

1.17 Ak ste predajca našich produktov

Na našom webe uverejňujeme  informácie o kamenných predajniach obsahujúce základné identifikačné a kontaktné údaje týchto predajní (názov, adresa, prípadne webová stránka) , a to na základe nášho oprávneného záujmu umožniť kúpu našich produktov v jednotlivých regiónoch rýchlo a prehľadne pre našich zákazníkov.

 

1.18 Spracúvanie pre splnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis

Vystavujeme a prijímame účtovné a daňové doklady, ktoré sme povinní uchovávať a archivovať po dobu stanovenú právnymi predpismi, najmä zákonom o účtovníctve, zákonom o dani z príjmov a zákonom o dani z pridanej hodnoty.

 

1.19 Bezpečnosť prenosu

Aby sme chránili bezpečnosť Vašich údajov pri prenose, používame šifrovacie postupy zodpovedajúce aktuálnemu stavu technických možností (napr. SSL). Kódovaný prenos údajov poznáte podľa toho, že na začiatku vyhľadávacej adresy je   https://. Dôverné informácie posielajte len pri aktivovanom SSL-kódovaní.

2 Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, keď je to potrebné pre založenie, obsahovú úpravu alebo zmenu právnych vzťahov, kedy nám zákonné nariadenie predpisuje spracovanie osobných údajov (osobitný predpis) alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy alebo na základe Vášho súhlasu.


3 Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

K zachovaniu iných oprávnených záujmov ako efektívna komunikácia  so zákazníkmi, ich zástupcami za účelom zvyšovania spokojnosti zákazníkov a plnenia poslania, cieľov a vízií našej spoločnosti je nám zákonom povolené spracúvať osobné údaje, pokiaľ nebudú prevažovať záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb.  

4 Poskytnutie osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje budú poskytnuté alebo sprostredkované tretím subjektom len vtedy, ak to bude potrebné  pre účely realizovania zmluvy – najmä poskytnutie kontaktných údajov, doručovacej adresy a tel.čísla doručovateľským spoločnostiam a zmluvným partnerom, ktorí pre nás tovar uskladňujú alebo pre účely fakturácie alebo na základe Vášho súhlasu. Bez Vášho výslovného súhlasu nedochádza k poskytnutiu Vašich osobných údajov tretím subjektom, napr.  pre reklamné účely.

 
Všetci poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať platné predpisy a  požiadavky na ochranu osobných údajov. S nasledovnými subjektami (ohľadom webstránky) máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvani osobných údajov:


fischerwerke GmbH & Co. KG; Klaus-Fischer-Straße 1; 72178 Waldachtal; Nemecko
Smartselling a.s; Netroufalky 797/5; Bohunice; 625 00 Brno; Česká republika, IČO 29210372


5 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretej krajine/medzinárodnej organizácií mimo EU a nezamýšľame toto ani do budúcnosti.

6 Doba ukladania osobných údajov

Osobné údaje ukladáme len na takú dobu, ktorá je potrebná pre vykonanie služby, ktorú požadujete alebo ku ktorej ste nám udelili súhlas, pokiaľ nie sme viazaní inak znejúcimi zákonnými povinnosťami, ako  napríklad obchodnými a daňovo-právnymi lehotami pre archiváciu údajov.

7 Práva dotknutých osôb

7.1 Právo na prístup

Máte kedykoľvek právo na prístup k Vašim osobným údajom alebo k Vášmu pseudonymu, na informácie o ich pôvode, príjemcoch, ktorým sú údaje poskytované a na účely spracúvania osobných údajov. Ohľadom týchto informácií, ako aj ohľadom ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára v časti Kontakty na našej webovej stránke
https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/kontakt

 

7.2 Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

7.3 Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

Vymazanie uložených osobných údajov nastane vo chvíli, keď odvoláte Váš súhlas s ich uložením, budete proti spracúvaniu osobných údajov, uchovávanie údajov už nebude potrebné pre plnenie účelu, za ktorým bolo uloženie údajov sledované alebo nebude uchovávanie údajov na základe zákonných ustanovení prípustné.

 

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Na základe žiadosti dotknutej osoby sme  povinný obmedziť ďalšie spracúvanie osobných údajov, teda ponechať si iba obmedzené množstvo údajov. Ide o prípady, ak:

  • osoba napadne – namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť údajov;
  • ak prevádzkovateľ spracúva údaje protizákonne a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov;

Pokiaľ dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov nebudú tieto ďalej spracúvané.

 

7.5 Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu či už z našej strany alebo zo strany tretej osoby alebo je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo  verejnom záujme, máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu z dôvodov, ktoré vychádzajú z Vašej konkrétnej situácie.  

V prípade námietky sme povinní zdržať sa  spracúvania osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme  oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na námietku platí rovnakým spôsobom pre účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budeme namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu nebudeme ďalej údaje na tento účel spracúvať.

 

7.5.1 Námietka proti reklamným mailom

Týmto podávame námietku proti používaniu kontaktných údajov, ktoré boli zverejnené v rámci povinnosti prevádzkovateľa, na zasielanie reklamy a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne povolené. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom SPAM e-mailov.

 

7.6 Právo na prenosnosť

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo tieto osobné údaje preniesť ďalšej organizácií, ak je to technicky možné

8 Odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať písomnou formou alebo vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke.

9 Dozorný orgán

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

10 Poskytnutie a neposkytnutie osobných údajov

V princípe môžete našu webovú stránku navštíviť bez toho, aby ste museli uvádzať Vaše osobné údaje. V tejto súvislosti si neukladáme žiadne osobné údaje. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť využívať v plnom rozsahu všetky funkcie našej webovej stránky. Aby sme našu ponuku vylepšili, vyhodnocujeme len štatistické údaje, z ktorých nie je možné vyvodiť spätnú väzbu na Vašu osobu.

11 Automatizované rozhodovanie

V rámci našich webových stránok nepoužívame procesy pre automatizované rozhodovanie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby.

12 Zmena účelu pri spracúvaní osobných údajov

V prípade, žeby sme mali v úmysle spracúvať osobné údaje za iným účelom, než pre ktorý boli osobné údaje získané, budeme Vás pred ich ďalším spracúvaním o tomto zmenenom účele informovať.

13 Zmena prehlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše bezpečnostné opatrenia a opatrenia pre ochranu osobných údajov, ak to bude potrebné na základe právneho a/alebo technického vývoja. V týchto prípadoch adekvátne upravíme naše informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Sledujte preto prosím naše Prehlásenie o ochrane osobných údajov v aktuálne platnom znení.   

14 Otázky, podnety a sťažnosti

Naša spoločnosť Vám kedykoľvek zodpovie na Vaše otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov. 
V prípade akýchkoľvek dotazov sa na nás obráťte formou kontaktného formulára:

https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/kontakt

Informácie o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov sme Vám povinní poskytnúť bezplatne. Tiež vaše žiadosti, podania a námietky sme povinní vybaviť bezplatne.

Podľa čl. 12 ods. 5 Nariadenia sme však oprávnení uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s výkonom požadovaných úkonov, avšak iba v prípade, kedy ide o žiadosť zjavne neodôvodnenú alebo neprimeranú, najmä v prípade opakovaných žiadostí. V uvedených prípadoch sme oprávnení žiadosti nevyhovieť.


Verzia 1.2 z 8.7.2019

fe80::3ccc:3643:f52e:7cbf%4