Pre životné prostredie pre ľudí. – preberáme zodpovednosť

„Vďaka aktívnemu riadeniu v oblasti ochrany životného prostredia prispievame k tomu, aby sa zdravé životné prostredie zachovalo pre nás a pre budúce generácie. Pri upevňovacích systémoch z plastu, kovu alebo pri chemických systémoch dôverujú remeselníci a profesionáli na celom svete inovatívnym výrobkom, systémom a službám spoločnosti fischer.

Vďaka trhovo orientovanému vývoju výrobkov, neustálemu zlepšovaniu vo všetkých podnikových oblastiach, ako aj bezchybným výrobkom a službám sa spoločnosť fischer stáva preferovaným partnerom pre svojich zákazníkov po celom svete.
Naše procesy sú opísané v integrovanom systéme riadenia založenom na základe normy DIN EN ISO 9001:2008 a DIN EN ISO 14001:2005.
Na základe politiky vedenia sú stanovené podnikové ciele, ktoré sa realizujú prostredníctvom procesného systému fischer, ako napríklad:

  • nepretržité zlepšovanie
  • spôsobilí zamestnanci
  • silné procesy
  • princípy Just in time

Časový prehľad našich doterajších opatrení na ochranu životného prostredia

1953
Recyklácia plastov
1977
Separovaný zber lepenkových škatúľ
1981
Zásobník chladiacej vody ako zdroj tepla pre tepelné čerpadlá – nová výstavba pre oddelenie výskumu firmy fischer a vykurovanie prostredníctvom tepelných čerpadiel, vykurovanie administratívnej budovy prostredníctvom tepelných čerpadiel
1985
Výmena všetkých transformátorov chladených PCB
1989
Vymenovanie zodpovednej osoby za ochranu životného prostredia
Opatrenia na ochranu proti hluku
Spätné získavanie tepla, klimatizácia, spracovanie údajov
Separovanie odpadov vo všetkých oddeleniach
1992
Spracovanie kovov: zariadenie na úpravu odpadových vôd
1997
ekologická certifikácia podľa ISO 14001
2000

Výmena starých regulátorov zariadení za moderné, efektívne regulátory. Integrácia do automatických systémov budov

2004
Tumlingen: nové chladiace prístroje
2006
Tumlingen: Zásobovanie chladiacou vodou – výmena čerpadiel na chladiacu vodu za nové a efektívnejšie. Horb: rozšírenie chladiaceho zariadenia chladiace zariadenie s funkciu tepelného čerpadla
2008
Tumlingen, výstavba novej automobilovej dielne2010
Tumlingen, sanácia vykurovanej centrály: Dokončenie energetickej štúdie vrátane prieskumu prepravných možností a rozhodnutie o budúcom koncepte vykurovania Horbu, štúdia prepojeného energetického systému: vypracovanie konceptu na dlhodobú a udržateľnú výrobu energie.
1970
Odber pramenitej vody namiesto pitnej vody na účely chladenia
Zásobník na chladiacu vodu s objemom 1000 m³ ako energetický zásobník
1979
Kniha záznamov pre zvláštny odpad
1983
Farby na plasty bez obsahu ťažkých kovov
Využívanie odpadového tepla, výroba stlačeného vzduchu
1987
Strojový olej bez obsahu chlóru
Spätné získavanie procesného tepla pri spracovaní kovov
Sklad pre látky ohrozujúce vodu
1990
Zmena zdroja primárnej energie z vykurovacieho oleja na plyn
Sklad pre horľavé kvapaliny
1993
Odlučovače oleja na umývačkách vozidiel
1998
Nová stavba fotovoltaického zariadenia v Denzlingene
2001
Nová výstavba fischer automotive systems
Zásobník chladiacej kvapaliny, chladiaca veže na voľné chladenie, využívanie odpadového tepla prostredníctvom priemyselného podlahového vykurovania, napájanie odpadového tepla z kompresorov do vykurovacej siete, zapojenie do automatického systému budovy
Energetická databáza
2005
Tumlingen: Sanácia miesta na spracovanie plastov
Optimalizácia chladiaceho systému na využitie odpadového tepla
Decentrálne strešné vetracie prístroje so systémom na spätné získavanie tepla
2007
Tumlingen: Prestavba zásobovania chladiacou vodou a zariadenia na úpravu vody
Efektívnejšie využívanie odpadového tepla v hale KMT (priemyselné podlahové kúrenie) - Horb: klimatizácia výroby: súťaž pre projektantov pre koncept chladenia – Denzlingen: rozšírenie chladiaceho zariadenia
2009
Biohmoždinka - skupina fischer predstavila na veľtrhu FAKUMA vo Friedrichshafene po prvýkrát prototyp „biohmoždinky“
pre Ubytovacie zariadenie fischer: montáž mini blokovej kogeneračnej jednotky na výrobu tepla a elektrického prúdu
Nové výpočtové stredisko „Green IT“
2011
Tumlingen, sanácia vykurovanej centrály: realizačná fáza v dvoch stavebných úsekoch (stavebný úsek 2 v roku 2012)
EPD (Environmental Product Declaration) pre produkty EWI