Podniková filozofia

Koncepcia skupiny spoločností fischerRazantný pokrok v takmer všetkých technologických oblastiach, prelom spoločenských rámcových podmienok a v neposlednom rade často skloňovaná globalizácia ekonomiky: To sú významné pojmy pre našu éru neustálych zmien. Podnik ako ten náš – s ambíciou byť poprednou spoločnosťou na svete vo svojom segmente nemôže uniknúť týmto zmenám. Ba práve naopak: Musí sa aktívne spolupodieľať na týchto zmenách a prevziať vedúcu úlohu, aj čo sa týka pripravenosti a schopnosti riadiť zmeny.
Túto vedúcu úlohu sme prevzali.
Naprieč všetkými hranicami oddelení, oblastí a krajín zlepšujeme postupy a procesy, až po synchrónnu výrobu a štíhly podnik.
Základ tvoria hodnoty našej koncepcie spoločnosti. Ak chceme uspieť s realizáciou zmien, musíme mať jasné ciele, aby sme vedeli čo robíme, a jasné hodnoty, aby sme vedeli prečo to robíme. Koncepcia so svojimi zásadami nám tak pomáha udržiavať vytýčený smer. To platí pre rozhodnutia, ktoré prijímame v rámci našej každodennej práce, ako aj pre strategickú orientáciu. „Buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“, povedal Mahátma Gándhi. Je to výzva pre každého z nás. Naša koncepcia je základom pre konanie každého jednotlivca.
Klaus Fischer

Skupina spoločností fischer


Skupinu spoločností fischer formuje rodina Fischerovcov a prednostne ju vedie podnikateľská osobnosť z tejto rodiny.
Skupina pracuje na celom svete s orientáciu na výsledky ku prospechu zákazníkov a užívateľov.
Pritom sa vyhýbame plytvaniu a zvyšujeme tvorbu hodnôt.

Výber lokalít určujú hospodárske a politické hľadiská, ako aj šance na trhu, pričom uprednostňujeme existujúce lokality.
Podnikové oblasti a značky skupiny spoločností

fischer upevňovacie systémy ponúkajú na celom svete bezpečné a hospodárne riešenia.
Oddelenie fischer automotive systems vyvíja a vyrába inovatívne produkty.
Oddelenie fischertechnik prináša kreativitu a spája hru s učením.
Oddelenie fischer Consulting poskytuje poradenstvo pre externých a interných zákazníkov a pomáha im zabraňovať plytvaniu.
Všetky podnikové oblasti na celom svete vsádzajú na silné značky.

Cieľ


Dosiahneme zisk potrebný na úspešný rozvoj a zabezpečenie budúcnosti podnikovej skupiny.
Vytvoríme a udržíme tak pracovné mieste a zúročíme vložený kapitál.
Vypracujeme a zrealizujeme stratégiu a opatrenia orientované na hodnoty.

Hodnoty skupiny spoločností fischer


Naše podnikateľské činnosti sú založené na nasledujúcich základných hodnotách:

  • inovatívny. Myslíme a konáme v zmysle neustáleho zlepšovania a inovácií vo všetkých oblastiach. Sme otvorení novinkám a pripravení na zmeny. Vytvárame tak dodatočný úžitok pre našich zákazníkov na celom svete.
  • zodpovedný. Každý z nás svojím konaním aktívne prispieva k úspechu podnikovej skupiny. Konáme s orientáciou na výnosy a hodnoty v rámci cieľových skupín a stojíme si za našimi výsledkami.
  • seriózny. Ceníme si hodnoty a správame sa sebakriticky, sme dôveryhodní a spoľahliví, rešpektujeme príslušné práva, normy a kultúry a to isté očakávame aj od našich partnerov. Stanovujeme si pravidlá a dodržiavame ich.

Z našich cieľov a hodnôt vznikajú nasledujúce zásady – všetky meradlá pre našu každodennú prácu a úspešné vytváranie našej budúcnosti. Hodnoty sú vo svojom jadre neochvejné. Z toho vyplývajúce zásady prispôsobujeme na meniace sa rámcové podmienky.
Pre všetky osoby pôsobiace v podniku preto platia nasledujúce osobné záväzky:

Zamestnanci


V rámci úloh a hodnôt obohatíme podnikovú skupinu našou rôznorodosťou.
Budeme sa aktívne a zodpovedne spolupodieľať na procesoch zmien.
Budeme od seba požadovať, aby sme boli orientovaní na výsledky, lojálni, spoľahliví, vedomí si rizík, flexibilní a mobilní.
Budeme sa kvalifikovať prostredníctvom profesijného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja,
aby sme zvládli budúce požiadavky.
Chceme trvalo prispievať k úspechu podnikovej skupiny a preto chápeme vlastný profesný a osobný vývoj ako neustálu oblasť pôsobenia. To chápeme aj v zmysle neustáleho zlepšovania na našom pracovisku, aby sme dokázali podávať najlepší možný výkon a výsledky.

Vedenie


Podporujeme a požadujeme výkonnosť, pretože zamestnanci orientovaní na ciele a hodnoty sú dôležitým faktorom úspechu. Vytvárame tak predpoklady pre úspech podniku.
Pre neustále zlepšovanie neustále porovnávame našu riadiacu prácu a jej výsledky s kritériami tohto konceptu.
Ciele zjednocujeme v súlade s hodnotami na základe rámcových podmienok. Vzorovú funkciu plníme so situačným správaním sa pri riadení so zameraním sa na hodnoty. Mimoriadny dôraz kladieme na komplexné a včasné informácie smerované na príjemcu a príslušnú spätnú väzbu.
Našim zákazníkom poskytujeme nezávisle od ich veku vhodné možnosti pre ďalší rozvoj a podporujeme ich pomocou príslušných opatrení. Tam, kde je tímový výkon perspektívnejší ako výkon jednotlivca, ho aj podporíme.
Odmeňujeme podľa výkonov a ponúkame organizačné formy a pracovné metódy spôsobilé pre budúcnosť.

Vzájomné zaobchádzanie


Ako kľúčoví hráči si vážime jeden druhého v našej osobnej a kultúrnej rôznorodosti. Vzájomne sa podporujeme – nad rámec funkcií a procesov.
Informujeme včas a dôsledne, využívame uznanie a kritiku ako šancu na vývoj a vytvárame naše vzťahy korektne a spoľahlivo.

Výrobky a služby


S najlepšími riešeniami problémov vytvárame najlepší možný úžitok a pomáhame našim zákazníkom, používateľom a obchodným partnerom byť úspešnými vo svojom konkurenčnom prostredí.
Preto poskytujeme dohodnuté služby v správnom množstve, v správnom čase, na správnom mieste, v správnej kvalite a za dohodnutú cenu.
Aby sme to mohli dosiahnuť, včas a aktívne využívame interných a externých účastníkov a zodpovedné osoby.
Kvalita, výkon a jednoduchá použiteľnosť platia pre výrobky a služby v rovnakej miere podľa platných meradiel.
Prevádzkujeme aktívnu, medzinárodne orientovanú politiku ochranného práva.

Vzťahy s obchodnými partnermi
Konáme spoľahlivo a dôsledne, spolupracujeme s našimi zákazníkmi, používateľmi a obchodnými partnermi na dôvernej báze a sprostredkúvame im naše zmýšľanie a konanie pre neustále zlepšovanie a inovácie.
Takýmto spôsobom si získavame našich zákazníkov, používateľov a obchodných partnerov a vytvárame spoločný úžitok.

Naša spoločenská zodpovednosť
Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť.
Ako podniková skupina zásadne zastupujeme demokratické základy a voľné trhové hospodárstvo.
Zástupcovia podniku by mali podľa možnosti pôsobiť vo vhodných výboroch, orgánoch a združeniach.
Aktívne sa podieľame na práci s verejnosťou a tlačou.
Ctíme práva a chránené duševné vlastníctvo iných a požadujeme rešpektovanie vlastných práv.
Vďaka aktívnemu riadeniu v oblasti ochrany životného prostredia prispievame k tomu, aby sa nedotknuté životné prostredie zachovalo pre nás a pre budúce generácie.
Investujeme do ďalšieho vzdelávania a podporujeme externé vzdelávacie zariadenia.

Budúcnosť


Snažíme sa udržať si stály, ziskový rast.
Vďaka nepretržitému zlepšovaniu a inováciám – vo všetkých oblastiach podnikovej skupiny – sa spolupodieľame na formovaní trhov, na ktorých pôsobíme a podporujeme konkurenčné postavenie a úspech podnikovej skupiny.
Podporujeme základný výskum súkromných a verejných inštitúcií, pokiaľ sú v súlade s našimi podnikovými cieľmi a hodnotami.